Sử dụng hàm ngắt trong PLC Delta (interrupt)

  1. Khái niệm về hàm ngắt trong PLC Delta (delta plc interrupt):

Hàm ngắt là 1 chương trình con nằm ngoài chương trình chính mà khi đạt điều kiện ngắt thì nó sẽ nhảy qua chương trình con đó làm việc, khi hết điều kiện đó thì quay lại chỗ chương trình chính, nó ứng dụng để quản lý được các chương trình lớn ra nhiều chương trình nhỏ.

Có 2 loại ngắt đó là ngắt ngoài và ngắt trong, ngắt ngoài là do thay đổi hiện tượng vật lý như tác động ngõ vào X0,....còn ngắt trong tức là ngắt do Timer, Hight Speed Counter, truyền thông RS485...

Hàm ngắt của PLC Delta các dòng DVP-EH, DVP-EH2, DVP-SV: Có 6 hàm ngắt từ X0 đến X5.

Chương trình ngắt trong PLC delta

giả sử chúng ta cần thực hiện 1 chương trình con là xóa trạng thái của M10 khi có tín hiệu on từ X0 chẳng hạn, thì lúc đó ta sẽ phải sử dụng hàm I001

Chương trình ngắt trong PLC delta

giải thích câu lệnh:

  1. Bước lệnh từ 0-1: cho phép hoạt động ngắt

  2. Bước lệnh từ 1-5: thực hiện lệnh trong chương trình ngắt set on M10 khi PLC run, rồi M10 thì out ra Y0

  3. Bước 5-6: khai báo kết thúc chương trình chính

  4. Bước 6-11: thực hiện chương trình ngắt, Rest M10

  5. Bước 11-12: Lệnh kết thúc chương trình ngắt

  6. Cuối cùng là lệnh kết thúc chương trình END.

Chương trình chính như sau:

Chương trình ngắt trong PLC delta

Khởi tạo chương trình ngắt ngoài do X0:

Chương trình ngắt trong PLC delta

Chương trình con như sau:

Chương trình ngắt trong PLC delta