Hướng dẫn cài đặt thông số cơ bản cho biến tần INVT GD20

Cài đặt thông số:

==> P00.00 Chọn bằng 2 Chế độ chạy V/F

==> P00.01 Chọn bằng 1 Chọn lệnh chạy/dừng từ terminal

nếu P00.01=0: chọn lệnh chạy/dừng từ bàn phím ( phím RUN / STOP )

==> P00.03 Chọn bằng 50.00 Hz Tần số MAX, phải đặt lớn hơn hoặc bằng tần số định mức của motor

==> P00.04 Chọn bằng 50.00 Hz Tần số ngưỡng trên

==> P00.05 chọn bằng 00.00 Hz Tần số ngưỡng dưới

==> P00.07 Chọn bằng 03

==> P00.06 chọn bằng 02 Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở ngoài ngõ vào AI2;

+ P00.06=00: Chọn nguồn đặt tốc độ bằng bàn phím (/)

+ P00.06=01: Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở trên bàn phím.

==> P00.11 …Chọn Giây Thời gian tăng tốc (thời gian từ 0Hz đến tần số MAX)

==> P00.12 … Chọn Giây Thời gian giảm tốc (thắng động năng từ tần số MAX về 0Hz)

==> P01.18 0 Cấm chạy nếu S1 – COM nối sẵn khi cấp nguồn

==> P01.18=1: Cho phép chạy nếu S1 – COM nối sẵn khi cấp nguồn

==> P04.01 2.0 % Bù moment khởi động ở tần số thấp

==> P04.09 000.0 % Tắt hệ số bù trượt cho motor

==> P05.01 Chọn bằng 1 Chức năng chân S1: chạy thuận

==> P05.02 Chọn bằng 2 Chức năng chân S2: chạy ngược

==> P02.01 … kW Công suất định mức của motor

==> P02.02 … Hz Tần số định mức của motor

==> P02.03 … RPM Tốc độ định mức của motor

==> P02.04 … V Điện áp định mức của motor

==> P02.05 … A Cường độ dòng điện định mức của motor

Các nhập thông số:

Các nhập thông số

Sơ đầu đấu dây chạy dừng:

Sơ đầu đấu dây chạy dừng
Sơ đầu đấu dây chạy dừng