bảng giá điện trở xả

 • điện trở xả công suất 80W, 20 ohm.  
 • điện trở xả công suất 100W, 100 ohm
 • điện trở xả công suất 300W, 100 ohm. 
 • điện trở xả công suất 300W, 250 ohm. 
 • điện trở xả công suất 400W, 40 ohm. 
 • điện trở xả công suất 400W, 150 ohm. 
 • điện trở xả công suất 500W, 30 ohm. 
 • điện trở xả công suất 750W, 140 ohm. 
 • điện trở xả công suất 1000W, 20 ohm. 
 • điện trở xả công suất 1000W, 50 ohm. 
 • điện trở xả công suất 1000W, 75 ohm. 
 • điện trở xả công suất 1200W, 8 ohm. 
 • điện trở xả công suất 1200W, 6,8 ohm. 
 • điện trở xả công suất 1500W, 13 ohm. 
 • điện trở xả công suất 2000W, 60 ohm. 
 • điện trở xả công suất 3000W, 30 ohm.
liên hệ: 0949. 248.877
Comments